DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Nhằm hỗ trợ để tối ưu về hiệu quả của các hoạt động tư vấn, kết nối, xúc tiến đầu tư chúng tôi cung cấp thêm các dịch vụ được đóng gói hoặc đáp ứng theo nhu cầu như sau

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

LẬP DỰ TOÁN & KẾ HOACH TÀI CHÍNH

XÁC THỰC HỒ SƠ HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP

THẨM ĐỊNH, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP